Privacyreglement van Dierenkliniek Marnixstraat

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenkliniek.

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk

Dierenkliniek Marnixstraat, gevestigd aan Marnixstraat 135, 2023 RD, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marnixstraat 135
2023 RD Haarlem
(023) 52 77 666

In onze dierenkliniek worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De plichten van de dierenartsenpraktijk

Dierenkliniek Marnixstraat is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de kliniek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.
  – voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
  – voor doelmatig beheer en beleid;
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Dierenkliniek Marnixstraat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een email kenbaar maken aan Dierenkliniek Marnixstraat. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U kunt uw mail sturen naar info@dierenkliniekmarnixstraat.nl.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek Marnixstraat hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de kliniek voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens:

 • Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals een extern laboratorium, humane apotheek of farmaceutisch bedrijf. Bijvoorbeeld als we speciaal voor uw dier medicijnen, of een laboratorium onderzoek aan moeten vragen. Dit in overleg en met toe stemming van u.
 • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 • Mailchimp. Alleen uw mail adres wordt doorgegeven voor het sturen van onze nieuwsbrief als u daar ons toestemming voor gegeven hebt.
 • Mocht u uw betaling niet nakomen na herhaaldelijke herinneringen en een ingebrekestelling zullen wij uw gegevens doorgeven aan ons incasso bureau.
 • Wenst u na overlijden van uw huisdier dat wij zorgdragen voor crematie, begrafenis of destructie dan delen wij uw gegevens met de andere partij. Dit zal meestal gaan om SHCN in Nootdorp of Dierencrematorium Westerhout.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek Marnixstraat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenkliniek Marnixstraat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw dier(en). De medische geschiedenis staat in het pati├źntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw dier(en)? Dan gaat uw dierenarts of praktijkmanager hierover graag met u in gesprek.